مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت کوثر بهمن با استفاده از راهکار سهام چرخه برگزار گردید. فرایند پذیرش و ورود به جلسه سهامداران در این مجامع که در روز 20 فروردین 1401 برگزار گردید توسط راهکار سهام چرخه انجام پذیرفت.

اشتراک گذاری مطلب:

Whatsapp Linkedin Instagram