مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات سیمان صوفیان با استفاده از راهکار سهام چرخه برگزار گردید. فرایند پذیرش و ورود به جلسه سهامداران در این مجمع که در روز 20 اردیبهشت 1401 برگزار گردید توسط راهکار سهام چرخه انجام پذیرفت.

اشتراک گذاری مطلب:

Whatsapp Linkedin Instagram