مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کوثر بهمن با استفاده از راهکار سهام چرخه برگزار گردید. فرایند پذیرش و ورود به جلسه سهامداران در این مجامع که در روز 29 خرداد 1401 برگزار گردید توسط راهکار سهام چرخه انجام پذیرفت. شرکت کوثر بهمن با بیش از 4 میلیون و پانصدر هزار سهامدار و بیش از یک میلیون و دویست هزار سهامدار فعال در مجمع، استفاده از راهکار سهام چرخه را برای مدیریت امور سهامداران خود برگزیده است.

اشتراک گذاری مطلب:

Whatsapp Linkedin Instagram