First sample image

اجرای افزایش سرمایه


اجرای افزایش سرمایه

نرم افزار سهام چرخه داده های سبز فرایند افزایش یا کاهش سرمایه را مدیریت می نماید و باعث می شود مراحل انجام آن ها به سادگی صورت پذیرد. عملیات قابل اجرا بشرح زیر می باشد:

  • محاسبه حق تقدم و تخصیص آن
  • ثبت نظر سهامدار در خصوص حق تقدم
  • محاسبه پاره سهام
  • محاسبه میزان سرمایه قبلی
  • محاسبه میزان سرمایه فعلی
  • محاسبه میزان سرمایه جدید
  • ثبت میزان کاهش / افزایش سرمایه از روش های مختلف
  • ثبت درصد کاهش / افزایش سرمایه


برای مشاهده اطلاعات بیشتر می توانید دموی رایگان و کاتالوگ رایگان را دریافت نمایید.

شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان چرخه در خصوص اجرای افزایش سرمایه و سایر امکانات مورد نیاز مشاوره رایگان دریافت نمایید.