مجامع عمومی و انواع آن

نویسنده: انسیه عباسی راد

1 تیر 1399

به همایشی که به منظور تصمیم گیری در رابطه با فعالیت های شرکت برگزار می گردد و صاحبان سهام یک شرکت سهامی در آن حضور دارند، مجمع گفته می شود که امکان برگزاری آن در نرم افزار سهام چرخه میسر می باشد.

سه نوع مجمع عمومی وجود دارد:
مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده
هر مجمع وظایفی را بر عهده دارد که می توان با مراجعه به قانون تجارت آن ها را مطالعه نمود. در ادامه به توضیح مختصری برای هر مجمع پرداخته شده است.

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس در زمان تاسیس و راه اندازی یک شرکت سهامی برگزار می گردد. در این مجمع به مواردی همچون تصویب اساسنامه، احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت، تعیین روزنامه كثیرالانتشاری پرداخته می شود. در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است. در این مجمع، كلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یك رای خواهد بود. در شركتهای سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست.

general conventions
general conventions
general conventions

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی باید سالی یكبار در زمانی كه در اساسنامه پیش بینی شده است برگزار گردد. مجمع عمومی عادی با هدف ارائه وضعیت عملکرد سالیانه شرکت و برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و تعیین میزان سود بین سهامداران تشکیل می شود. شرکت سهامی پس از پایان سال مالی، حداکثر چهار ماه فرصت دارد تا مجمع عمومی عادی را برگزار نماید.

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی كه حق رای دارند ضروری است. در این مجمع تصمیمات همواره به اكثریت نصف بعلاوه یك آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهدبود. اگر هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر برگزار نكند بازرس یا بازرسان شركت موظفند اقدام به دعوت مجمع عمومی بنمایند. هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شركت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. دراین صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده درباره موضوعاتی مانند تغییر در مواد اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تغییر سال مالی شرکت، تغییر در آدرس شركت تصمیم گیری می شود. در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی كه حق رای دارند باید حاضر باشند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اكثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

برگزاری مجامع

در آستانه برگزاری مجمع، شرکت بورسی باید اطلاعات مجمع (عنوان، نوع مجمع، محل مجمع، ، تاریخ و زمان) را به سهامداران اطلاع رسانی نماید. این اطلاع رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار انجام می شود و از صاحبان سهام برای شرکت در مجمع دعوت به عمل می آید. در آگهی دعوت سهامداران برای تشكیل مجمع عمومی، دستور جلسه و تاریخ و محل تشكیل مجمع با قید ساعت و نشانی كامل قید می شود. فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشكیل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

هر سهامداری كه تمایل به حضور در مجمع عمومی داشته باشد باید قبل از تشكیل مجمع عمومی با مراجعه به شرکت برگه ورود به مجمع را دریافت نماید. فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند كه برگه ورود به مجمع را دریافت كرده باشند.

برگزاری مجمع توسط نرم افزار سهام چرخه داده های سبز

نرم افزار سهام چرخه داده های سبز می تواند فرایند مجمع را نظارت و کنترل نموده و برگزاری مجامع را تسهیل بخشد. عملیات قابل اجرا بشرح زیر می باشد:

  • صدور برگه ورود به مجمع و صدور برگه رای
  • ثبت رای و مشاهده نتایج رای گیری
  • ثبت صورت جلسه تصمیمات مجمع

شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان چرخه در خصوص برگزاری مجامع و سایر امکانات مورد نیاز مشاوره رایگان دریافت نمایید.

اشتراک گذاری مطلب:

Whatsapp Linkedin Instagram